Zimex - Maszyny rolnicze Łęczyca

Leszcze 29,

99-100 Łęczyca

24 721 43 83

Zadzwoń

Polityka prywatności

Zimex szanuje prywatność użytkowników korzystających z serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

 1. Korzystając z serwisu www.zimex.biz akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2. Wśród informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu mogą być:
  1. Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP (adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP).
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).Używamy ciasteczek, aby: ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu lepiej poznajemy oczekiwania naszych użytkowników i rozwijamy serwis tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek). Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.
 3. Właścicielem serwerów jest www.zimex.biz
 4. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 5. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach www.zimex.biz. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 7. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad i celów przetwarzania Państwa danych osobowych przez PHU ZIMEX Halina Zimoch.

 

Formularz informacyjny dla osoby, której dane dotyczą (klient, kontrahent) w zakresie przetwarzania danych osobowych


PHU „ZIMEX” Halina Zimoch przekazuje Panu/Panu jako kandydatowi do pracy/pracownikowi/staży cie/praktykantowi podstawowe informacje w zakresie zasad przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „Rozporządzenie UE”) (Dz. Urz. UE

L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych („Administrator”) jest PHU „ZIMEX” Halina Zimoch, Leszcze 29, 99100 Łęczyca, e-mail: kontakt@zimex.biz, tel. 24 721 43 83 . Z Administratorem można kontaktować się osobi cie, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (dane kontaktowe podane wyżej).
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie w celu związanym z rekrutacją (oceną kwalifikacji, zdolno ci i umiejętno ci do pracy na stanowisko aplikowane), zawarciem i wykonaniem umowy o pracę, włącznie ze sprawami emerytalno-rentowymi i socjalnymi. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 

1) przepis prawa (art. 221 Kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: a) rekrutacja - imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  b) zawarcie i wykonanie umowy o pracę – oprócz danych wskazanych wyżej także inne dane osobowe, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli podanie tych danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Pana/Panią ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, oraz nr PESEL, nr rachunku bankowego, 2) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych w CV i li cie motywacyjnym, jeżeli przekazywane są inne dane niż wskazane w pkt 1;

3) uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych zebranych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników testów kwalifikacyjnych oraz oceny wykonywania pracy; Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętno ci i zdolno ci celem dokonania oceny, czy jest Pan/Pani osobą odpowiednią na rekrutowane stanowisko albo stanowisko zajmowane, w tym na potrzeby awansu;

 

Okres przechowywania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres: a) w przypadku rekrutacji – do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko aplikowane, maksymalnie do 1 miesiąca od tego momentu, b) w przypadku zatrudnienia – przez okres 50 lat od dnia ustania stosunku pracy (art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów, związane z realizacją umowy zawartej z ZIMEX: osoby prowadzące rekrutację (zewnętrzni rekruterzy), osoby wiadczące na rzecz ZIMEX usługi, związane z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty którym ZIMEX powierza Pana/Pani dane osobowe w celu wykonania czę ci lub cało ci umowy (firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, kredytowe itp.), poczta, firma kurierska – w zależno ci od potrzeb należytego przeprowadzenia procesu rekrutacji, wykonania umowy o pracę, praktyki, stażu, ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – gdy ZIMEX przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
prawo przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od ZIMEX danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; może Pan/Pani przesłać te dane innemu Administratorowi lub zażądać, aby ZIMEX przesłała te dane do innego Administratora (je li jest to technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie – dotyczy ono wyłącznie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (patrz ust. 2 pkt 2 niniejszego formularza); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Celem skorzystania z powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych (ZIMEX)  w sposób wskazany w ustępie 1 niniejszego formularza.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i podleganiu monitoringowi: Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie wpłynie na Pana/Pani sytuację prawną. ZIMEX informuje, że w miejscu wykonywania umowy/st

Zapisz się na newsletter

Zimex

Dzięki temu otrzymasz niezbędne informację ze świata rolnictwa

Zimex - Maszyny rolnicze Łęczyca

Jesteśmy rodzinną firmą handlową powstałą w 1993 roku z inicjatywy Cypriana i Haliny Zimoch. Jako czołowy dostawca ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych na terenie powiatu Łęczyckiego sprzedajemy sprzęt rolniczy najwyższej jakości.

 

ZIMEX - Sprzedaż maszyn rolniczych

Pobierz
wyślij znajomemu